[ home ]   >   [ Haiku-Foyer ]   >>   [ Haiku, Senryū ]   [ Haiga ]   [ Tanka ]   [ Foto-Tanka ]   [ Sequenz ]   [ Rengay ]   [ Renhai ]
[ kürzere renku-Dichtungen ]   [ Tan-renga ]   [ Yotsumono ]   [ Shisan ]   [ Jūnichō ]   [ Nijūin ]   [ Triparshva ]   [ Kasen ]
[ Haiku-Glossar ]   [ Mundart-Haiku ]          [ Den Sutejo ]   [ Kawai Chigetsu ]

Claudia Brefeld                                                                     artgerecht & ungebundenClaudia Brefeld: Tanka


2023 (Start)     2021-2022      bis 2020


 letzte Änderung: 22-09-2023